INFORMACIÓN XENERAL

O  Clube Ciclista Cariño organiza o vindeiro domingo 31 de Marzo a segunda edición da carreira a pé por montaña e andaina denominada  “Northwest  Experience”, no concello de Cariño.

Para participar será preciso ter polo menos 16 anos cumpridos o día da proba, e no caso dos menores de idade presentarase a autorización pertinente (adxunta abaixo deste escrito) asinada, ademais de ir acompañado dun adulto que exerza como titor legal durante o transcurso da proba.

 

DISTANCIAS, PERCORRIDOS E ENTORNO 

 • TRAIL: 25 kms cun desnivel positivo acumulado de 1200 metros.

 • MINITRAIL: 14 kms con 700 metros de desnivel positivo acumulado.

 • ANDAINA: Con dúas distancias de 12 e 18 kms, con 600 e 950 metros de desnivel positivo acumulado respectivamente.

  Ambos os percorridos transcorren por zonas de especial interese ambiental, como o é a Costa Ártabra en Serra dá  Capelada. Será de vital importancia o respecto polo  medioambiente, fauna e flora en todo momento. Para ese efecto, colocásense contedores de lixo nas inmediacións dos  avituallamientos dispostos pola organización para que os participantes depositen os seus refugallos, sendo motivo de descualificación o incumprimento desta norma.

  Haberá un punto de paso que será necesario exceder a unha determinada hora para poder continuar facendo o percorrido completo. De non ser así, por motivos de  seguidade e para cumprir co horario predisposto para o peche de meta, o participante verase obrigado a atender as indicacións da organización e acurtar parte do percorrido.

  A hora de peche de meta será ás 14:00 horas, polo que os participantes que excedan o tope de tempo establecido pasarán a nonformar parte desde ese momento da proba.

  A organización resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere necesarias, así como a suspensión da proba se as condicións meteorolóxicas obrígano ou por causa de forza maior.

 

CATEGORÍAS E PREMIOS

A modalidade de  trail e  minitrail serán de carácter competitivo. Elaborarase unha táboa clasificatoria para cada unha das distancias e outorgaranse premios aos 3 primeiros clasificados ( masc. e  fem.) das categorías  senior e veteran.

CATEGORÍAS:  SENIOR  MASC. e  FEM. / VETERANO  MASC. e  FEM.

ANOS (Cumpridos o día da proba):  SENIOR (18 a 39) / VETERAN (40 en diante).

Serán outorgados premios tamén aos primeiros clasificados ( masc. e  fem.) de ambas as modalidades ( Trail e  Minitrail) que estean empadroados no  Concello de Cariño, sen terse en conta as categorías.

 Quedará eliminado da clasificación desta proba todo o que non cumpra o presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, deteriore ou  ensucie a contorna ou desatenda as indicacións da organización, podendo ser tamén expulsado da proba.

INSCRICIÓNS E RECOLLIDA DE DORSAIS

As inscricións son estritamente persoais e  intransferibles, e non poden ser utilizadas por outra persoa diferente da inscrita.

Só se aceptaran inscricións pagadas non existindo a posibilidade de  pre-inscrición ou pago ao recoller o dorsal o día da proba.

Para inscribirse utilizarase o formulario habilitado no páxina oficial do evento: www.northwestexperience.es

PREZOS

Trail:15 € (18 € a partir do 26 de Marzo)

Minitrail:12 € (15 € a partir do 26 de Marzo)

Andainas:10 € (13 € a partir do 26 de Marzo)

A data límite de inscrición será ata o xoves día 28 de Marzo ás 23:59 H , non sendo posible a inscrición  unha vez excedido este período.

Inclúe os seguros pertinentes para a proba, dorsal,  aluguer de chip (na modalidade  trail/ minitrail), obsequio na bolsa do corredor, avituallamentos sólido/líquido, duchas e premios nas categorías  trail e  minitrail.

No momento de inscribirse poderase xestionar tamén a reserva para o aloxamento en Hostal A Cepa ( Avenida da Constitución, 102).

A recollida de dorsais será na casa do  Concello de Cariño, podendo retiralo o Sábado 30 de Marzo en horario de 19 a 21 horas e o Domingo 31 de 8:00 a 9:15 horas para modalidade  Trail e  Andaina longa, e ata as 9:45 os de  Minitrail e  Andaina curta.

Todos os participantes deberán levar de forma obrigatoria visible o dorsal, sendo este persoal e  intransferible. A persoa inscrita só poderá participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outra persoa.

 

MATERIAL RECOMENDADO E OBRIGATORIO

Cada participante debe ser plenamente consciente da lonxitude e dificultade da proba, que pode desenvolverse baixo posibles condicións climáticas de frío, choiva e/ou vento. Por tanto, debe prever que a súa indumentaria, calzado e condicións físicas sexan as máis apropiadas para realizar a proba. Faise recomendable o uso ou polo menos o porteo de roupa de abrigo.

No caso de que a previsión meteorolóxica sexa adversa, a organización pode esixir material obrigatorio que será comunicado con tempo de  antelanción suficiente.

 

AVITUALLAMENTOS

Dispoñeranse varios avituallamentos líquidos e sólidos durante o percorrido;

– Tres (3) para a modalidade de  trail.
– Dous (2) para  minitrail e  andainas longa e curta.

 

DEREITO DE PARTICIPACIÓN E ABANDONOS

A organización resérvase o dereito de participación a quen desatenda as indicacións, cometan calquera infracción grave, teñan un comportamento  antideportivo ou que non cumpra o presente regulamento. Todos aqueles participantes que se vexan afectados por unha decisión de descualificación deberán entregar o dorsal no posto de control máis próximo e abandonar a proba atendendo as indicacións dos membros da organización.

En calquera caso, os responsables da organización terán a potestade para retirar da proba aos participantes que non cumpran coas expectativas dos tempos establecidos para os controis de peche ou teñan problemas físicos evidentes (vómitos,desorientación, desmaios…) que poidan poñer en perigo a súa saúde.

No caso de abandono voluntario, terá que realizarse nos controis de paso ou  avituallamentos sempre que sexa posible, e deberán ser comunicados inmediatamente á organización para ver a posibilidade de  translado do participante á zona de meta.

 

ACCIDENTES, SEGUROS E ASISTENCIA MÉDICA

A participación na proba esta baixo a responsabilidade e propio risco de cada participante, o cal, no momento da súa inscrición manifesta atoparse fisicamente apto para a proba.

A organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou  víctima o participante, que deberá estar cuberto polos seguros da proba. Tampouco se fai solidaria dos gastos nin das débedas que puidesen contraer os participantes durante a proba. O participante exime á organización de responsabilidade por perda ou deterioración dos obxectos persoais por calquera circunstancia.

Dispoñerase durante o desenvolvemento da proba e de forma permanente dun médico e unha ambulancia que estarán de retén por se houbese que socorrer a algún participante nun punto do percorrido.

 

SUSPENSIÓN, ACEPTACIÓN E DEREITOS DE IMAXE

En caso de anulación da proba por causas de forza maior e cunha antelación de máis de 7 días respecto a a data de saída, pospoñerase para outra data pactada e, no caso de quen así o solicite, realizarase un reembolso parcial dos dereitos de inscrición. O importe fixarase en función da capacidade de reembolso da organización tras facer fronte aos gastos fixos non  recuperables.

Se estando a proba en marcha as condicións meteorolóxicas vólvense adversas, a organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no percorrido ou mesmo a suspensión da proba. Neste caso os dereitos de inscrición non serán devoltos. Así mesmo, tampouco se fai responsable das decisións que, a título persoal, tomen os participantes como consecuencia da suspensión da mesma.

Nos casos cancelación por parte do participante, terá dereito a devolución total do importe da inscrición se o notifica nun prazo de, polo menos, 15 días previos á proba. Se a notificación comunícase na última quincena ata as 48 horas previas á proba devolveráselle o 50% da inscrición. Calquera solicitude realizada despois deste período non terá dereito a ningún tipo de devolución.

As condicións de devolución nos casos de cancelación para a reserva do aloxamento en Hostal A Cepa indican que se reembolsará o importe integro se se comunica nun prazo previo de 24 horas á entrada no aloxamento.

No caso de querer cambiar o titular do dorsal para adxudicarllo a outro participante, poderase realizar ata o momento do peche de inscricións.

Todo participante, polo feito de inscribirse acepta as condicións e regulamento imposto pola organización e autoriza á utilización de imaxes e vídeos fotográficos filmados.

AUTORIZACIÓN PATERNA Ou TITOR LEGAL PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE IDADE COMPRENDIDOS ENTRE Os 16 E 18 ANOS EN EVENTOS DEPORTIVOS D/Dª_________________________________________________________ (nome e apelidos do pai, nai ou titor legal do menor), maior de idade e con DNI ___________________ , con domicilio en___________________________________________________ e número de teléfono ___________________ , na súa condición de pai-nai-titor legal (táchese o que non proceda) do menor _____________________________________________ (nome e apelidos) con DNI ______________________ e nacido o _____________________ , polo presente:
MANIFESTO A miña CONFORMIDADE EXPRESA E AUTORIZACIÓN a que o meu fillo/tutelado cuxos datos foron apuntados, poida participar na carreira a pé e andaina por montaña ” NORTHWEST EXPERIENCE” do Concello de Cariño, con arranxo ás condicións, normas, límites e dispoñibilidades previstas polas Normativas e Ordenanzas aplicables e ás institucións ditadas polo Club Ciclista Cariño, eximindo expresamente ao citado organismo dos accidentes que, con calquera tipo de resultado, poida sufrir o meu fillo/tutelado durante o desenvolvemento do evento.
Así mesmo, AUTORIZO a gravación e difusión por parte da organización das reportaxes fotográficas ou de vídeo que se produzan durante o desenvolvemento do evento para ser compartidos publicamente a través de internet nas redes sociais da organización, co fin de facelos chegar a todos os participantes e/ou aquelas persoas que o desexen.
A tales efectos, SOLICITO sexan tramitadas as autorizacións pertinentes de participación ao seu favor e ao do meu fillo/tutelado.
En Cariño, a _____ de _________________ do 2019.
FIRMA DO PAI/TITOR LEGAL

Share This